شنبه ٠٥ بهمن ١٣٩٨ - 
1 2
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > آزمایشگاههای مرکز > آزمايشگاه Patch-Clamp 
 
 

آزمايشگاه Patch clamp

دکتر فرشته معتمدی، PhD فيزيولوژی

رئيس مرکز تحقيقات علوم اعصاب

استاد گروه فيزيولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی

 

اين آزمايشگاه با همکاری دکتر نيما نادری روی مکانيسم های سيناپسی کنترل کننده رهايش ناقلين عصبی در جهت درک بهتر بسياری از پديده های فيزيولوژيک و شرايط فارماکولوژيک فعاليت دارد.

چنين به نظر می رسد که عوامل تنظيم کننده انتقال عصبی، بعنوان يکی از چارچوب های اساسی مدارهای نورونی، در تنظيم بخش وسيعی از پديده های فيزيولوژيک و فارماکولوژيک نظير استرس، حافظه و يادگيری و اعتياد دخالت دارند. در اين ميان، عملکرد برخی از ناقلين عصبی، نظير اندوکانابينوئيدها، يکی از جنبه های مهم مسير بيوشيميايی است که اساس تنظيم انتقالات عصبی را تشکيل می دهد. هدف از آزمايشات ما، شناسايی مکانيسم های احتمالي تنظيم و کنترل رهايش ناقلين عصبی و عملکرد سيناپسهای عصبی بوده و اين کار با اعمال تغييرات بر روی ناقلين عصبی موجود در سيناپس انجام مي پذيرد. تمرکز ما بيشتر بر روی آن دسته از سلولهای عصبی است که پاسخهايی نظير استرس، اعتياد و حافظه و يادگيری را کنترل می کنند. جهت بررسی نحوه انتقال عصبی از تکنيک ثبت PATCH-CLAMP استفاده مي شود. بدين صورت که برشهای زنده از مغز موش صحرايی که حاوی سلولهای عصبي ناحيه مورد نظر است تهيه شده و سپس سلولهای عصبی مربوطه با استفاده از يک دوربين DIC-IR مشاهده گرديده و بعد از ايجاد PATCH، جريانهای پس سيناپسی تحريکی و مهاری اندازه گيری می شود.

پيوندهای مهم
سامانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سامانه آموزشی سما

سامانه نوپا

سامانه مجلات نامعتبر و جعلی
مرکز تحقيقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهيد بهشــتی

آدرس: تهران‌‌ -‌ اوين‌‌ -‌ ميدان شهيد شهرياری -‌ بلوار دانشجو‌ -‌ دانشگاه شهيد بهشتی - ساختمان شماره 2 دانشکده بهداشت - مرکز تحقيقات علوم اعصاب

تلفن: 9-22429765-22431624- 021
فکس: 22431624-22432047- 021

nrciran@sbmu.ac.ir
پست الکترونیک:
  

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.