×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

نمایش اخبار

ژورنال کلوب 3 اردیبهشت 1403: خانم دکتر ساره اسدی

ژورنال کلوب 3 اردیبهشت 1403: خانم دکتر ساره اسدی

بیشتر
ژورنال کلوب 27 فروردین 1403: خانم الهام سلیمانی

ژورنال کلوب 27 فروردین 1403: خانم الهام سلیمانی

بیشتر
ژورنال کلوب 14 اسفند ماه 1402: آقای دکتر رضایی

ژورنال کلوب 14 اسفند ماه 1402: آقای دکتر رضایی

بیشتر
با توجه به هفته آگاهی از مغز کارگاهی با عنوان

با توجه به هفته آگاهی از مغز کارگاهی با عنوان "طرح تخصصی توانمندسازی معلمان و مربیان کودک در سراسر ایران" برگزار می شود

بیشتر
با توجه به هفته آگاهی از مغز کارگاه

با توجه به هفته آگاهی از مغز کارگاه "آموزش مبانی تئوری و عملی تکنیک وسترن بلات" برگزار می شود

بیشتر
ژورنال کلوب 23بهمن ماه 1402: آقای دکتر سید بهنام الدین جامعی

ژورنال کلوب 23بهمن ماه 1402: آقای دکتر سید بهنام الدین جامعی

بیشتر
ژورنال کلوب 16 بهمن ماه 1402: آقای علیرضا هومن کیا

ژورنال کلوب 16 بهمن ماه 1402: آقای علیرضا هومن کیا

بیشتر
ژورنال کلوب 9 بهمن ماه 1402: خانم فرناز کریمانی

ژورنال کلوب 9 بهمن ماه 1402: خانم فرناز کریمانی

بیشتر
تعداد دانشجویان 
+
مقالات 
+
استنادات 
+
H-Index 
+
تنظیمات قالب